Արարատ

Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General) > D111 Medieval History"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | Ա | Բ | Գ | Դ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Պ | Ս | Տ | Ք | Օ | Ֆ
Number of items at this level: 127.

B

Burchardus de Monte Sion, (1914) ԺԳ. դարի մի ուղեւորի վկայութիւնը հայոց մասին. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1013-1016.

Ա

Ադոնց, Նիկողոս (1902) Հայոց առաքելութիւնը Հոնաց աշխարհում (Զ դար). Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 262-274.

Ալթունեան, ԳԷորգ (1913) Միջին դարերից դէպի նոր ժամանակները. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 605-631.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թաթարների արշաւանքը. Արարատ, ԽԶ (Է-Ը). pp. 658-683.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Թաթարների արշաւանքը. Արարատ, ԽԶ (Թ). pp. 809-822.

Ալթունեան, Գէորգ (1912) Մոնղոլների ռազմագիտութիւնն ու հարկահանութիւնը. Արարատ, ԽԶ (ԺԲ). pp. 1108-1123.

Աճառեան, Հրաչեայ Յ. (1898) Gregoire de Tours-ի մէկ գլխուն վերայ, արեւելքի պատմութեան մասին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 515-518.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1902) Հայոց ժամակարգութիւնները հինգերորդ դարում։ ժամագրքի թարգմանութիւն։ Ժամակարգութիւն։ Գիրք աղօթից։ Աղօթամատոյց եւ ժամագիրք. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 24-38.

Արծրունի, Աղան վարդապետ (1898) Հ. Մեսրոպ վարդապետ Մովսիսեանի՝ Սոկրատայ Սքոլաստիկոսի եկ. պատմութեան հրատարակութեան քննադատութիւնը, որ ներկայացրել է Հ. Աղան վարդ. Արծրունի՝ Իզմիրեանց կտակի յանձնաժողովին. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 527-536.

Բ

Բագրատունի, Ա. (1871) Տեղեկագիր Պ.Բրոսէի գաղղիարէն թարգմանած Թովմաս Արծրունւոյ տասներորդ դարում գրած պատմութեան վերայ. Արարատ, Դ (Է). pp. 375-380.

Գ

Գարեգին ծ. վարդապետ, (1916) Մկրտիչ Նաղաշի թուղթը Ֆլորենտիոյ ժողովի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 413-417.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, Լ (Զ). pp. 262-263.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, Լ (Է). pp. 309-315.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 351-361.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 413-422.

Գելցեր, Հ. (1897) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 503-509.

Գելցեր, Հ. (1898) Համառօտութիւն Բիւզանդական կայսրների պատմութեան. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 24-26.

Դ

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 235-238.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 333-338.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 378-380.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 416-418.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Նիւթեր ուսումնասիրութեան Աղուանից պատմութեան։ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 22-26.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 67-71.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 125-128.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. եւ Գիրք թղթոց Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 176-179.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից Պատմութեան երկաթագիր (Ա. խումբ) օրինակից մի պակաս հատուած. Արարատ, Լ (Դ). pp. 161-163.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1898) Յիշատակարան գրոցս պատմագրաբար, զոր շինեալ է քաջ քարտուղարն՝ առաքելական եպիսկոպոսն եւ աստուածաբան վարդապետն տէր Աստուածատուր, քուեր որդի մեծ րաբունապետին Յակոբայ Ովսանանց. Արարատ, ԼԱ (Ա). pp. 44-48.

Լ

Լանգլուա, Վիկտոր (1880) Գինուայի հասարակապետութեան յարաբերութիւնները Փոքր Հայաստանի թագաւորութեան հետ ԺԳ եւ ԺԴ դարերում. Արարատ, ԺԲ (Ա). pp. 28-37.

Լանգլուա, Վիկտոր (1880) Գենուայի հասարակապետութեան յարաբերութիւնները Փոքր Հայաստանի թագաւորութեան հետ ԺԳ եւ ԺԴ դարերում. Արարատ, ԺԲ (Բ-Գ). pp. 68-75.

Խ

Խ. Վ., (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան բնագրի վերայ եղած փոփոխութիւները. Արարատ, Լ (Բ). pp. 67-70.

Խալաթեան, Գր. (1897) Յաւելուած Գրիգոր Խլաթեցու պատմական վիպասանութեան. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 411-413.

Խալաթեանց, Գր. (1897) «Յիշատակարան աղէտից» Գրիգորի Խլաթեցւոյ։ Պատմական վիպասանութիւն. Արարատ, Լ (Դ). pp. 184-192.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառօտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 353-360.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառոտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Է). pp. 248-254.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ը). pp. 280-286.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Թ). pp. 321-329.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ժ). pp. 365-372.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԱ). pp. 405-409.

Խմբագրական, (1874) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (ԺԲ). pp. 445-451.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Ա). pp. 11-15.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Բ). pp. 49-53.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Գ). pp. 96-104.

Խմբագրական, (1875) Ասպետութիւն եւ խաչակիրք. Արարատ, Է (Դ). pp. 140-149.

Խմբագրական, (1876) Յիշատակարան Ստեփաննոսի վերնագիր ինքնագրութեան վասն վարուց երանելիոյն Մաշտոցի. Արարատ, Ը (Ա). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1890) Ճիւղագրութիւն տոհմին Օրբելեան. Արարատ, ԻԳ (ԺԲ). p. 694.

Խմբագրական, (1906) Կոմմունիզմ. Արարատ, ԼԹ (Բ). pp. 169-175.

Խմբագրական, (1896) Այս թուղթ Յոհաննու Երուսաղեմի եպիսկոպոսի է առ Աբաս Աղուանից կաթուղիկոս. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 252-256.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Բ. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 607-623.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Գ. ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։. Արարատ, ԼԶ (Թ-Ժ). pp. 771-785.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ Գլուխ Դ. Եղիազար և Նահապետ կաթուղիկոսները. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1006-1023.

Խոստիկեան, Միսաք Թ. (1902) Վերածնութեան շրջան։ ԺԷ դարու հայոց վերանորոգիչ կաթուղիկոսները։- Գլուխ Ա. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 430-446.

Կ

Կանայեանց, Ստեփան (1918) Մերձամուսնութիւն. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 89-99.

Կանայեանց, Ստեփան (1907) Մամիկոնեանց կալուածները. Արարատ, Խ (Դ). pp. 373-391.

Կիլիկեցի, (1898) Դաւիթ Բաղիշեցի. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 120-124.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Հին յիշատակներ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 339-343.

Կոստանեանց, Կարապետ (1896) Համամ Արեւելցի. Արարատ, ԻԹ (Դ). pp. 169-176.

Կոստանեանց, Կարապետ (1897) Տէր-Պետրոս Ա. Գետադարձ. Արարատ, Լ (Ա). pp. 12-27.

Հ

Հախումեան, Աշոտ (1915) Ուրուագծեր Ղարաբաղի անցեալից. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 220-222.

Հախումեան, Աշոտ (1915) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԹ (Է-Ը). pp. 640-644.

Մ

Մ., (1878) Հիւսուած բանից նախնի պատմագրաց հայոց։ Պատմութիւն ժամանակաց մարզպանութեան ի հայս. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 58-65.

Մելիք, (1916) Բիւզանդական կայսրերից մեկը Լոնդոնում եւ Փարիզում. Արարատ, Ծ (Թ-Ժ). pp. 720-726.

Միաբան , (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Դ). pp. 128-130.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 497-504.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 562-568.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 55-61.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 121-127.

Մխիթարեանց , Աբէլ Արքեպիսկոպոս (1876) Տիրան վարդապետ։ Անծանօթ մատենագիր Ժ-րդ դարու. Արարատ, Ը (Գ). pp. 93-96.

Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1902) Անցեալ դարերի յիշատակ. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 49-53.

Մուշէ վարդապետ, (1902) Երկաթէ Դիմակը. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 292-313.

Յ

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Յակոբ Դ. Ջուղայեցի կաթուղիկոսը և տաճկահայ նուիրակութեան խնդիրը. Արարատ, ԽԹ (Բ-Գ). pp. 195-205.

Յովհաննիսեան, Ա. (1915) Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 61-69.

Յովհաննիսեան, Ա. (1914) Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1108-1114.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր. Արարատ, Խ (Ա). pp. 81-93.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի) Է. դարու մատենագիր. Արարատ, Խ (Գ). pp. 274-289.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Հայագիտական տեղեկութիւններ. Արարատ, ԼԳ (Բ). pp. 76-84.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Մխիթար Սասնեցի 1260?-1337 (Կերմանեցի). Արարատ, ԼԲ (Գ-Դ). pp. 158-167.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Ե). pp. 211-216.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Զ). pp. 260-264.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ։ I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԲ (Է). pp. 315-320.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Թ). pp. 408-413.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1899) Պատմական-մատենագրական ուսումնասիրութիւներ. I. Խոսրովիկ Թարգմանիչ (Ը. դար). Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 469-480.

Պ

Պ., (1888) Ակնարկ արաբական շրջանի Հայոց պատմութեան վրայ. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 422-433.

Պալեան, Թադէոս (1880) Աւատականութիւն. Արարատ, ԺԳ (Է). pp. 297-303.

Ս

Ս. Կ., (1898) Աղուանքի պատմութիւն. Արարատ, ԼԱ (Գ-Դ). pp. 117-120.

Ս. Կ., (1898) Սաւոնարոլա. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 187-192.

Ս. Յ., (1897) Կարգապահութիւնը եւ այլ պայմանները միջնադարեան դպրոցում. Արարատ, Լ (Ա). pp. 27-29.

Տ

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը. Արարատ, ԻԵ (ԺԲ). pp. 1044-1058.

Տէր Միքելեան, Ա. (1892) Կոնստանդին Ա. կաթուղիկոսի մի թուղթն առ Հեթում թագավորը. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 944-973.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Հաղբատ եւՍանահին վանքերը (967-1300). Արարատ, ԼԴ (Ե-Զ). pp. 271-277.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ (1901) Հաղբատ եւՍանահին վանքերը (967-1300). Արարատ, ԼԵ (Է-Ը). pp. 338-344.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Այսպէս կոչուած պարսից ժողովը. Արարատ, Խ (Բ). pp. 179-195.

Տէր-Մինասեան, Երուանդ վարդապետ (1907) Մանազկերտի 726-ի ժողովի ասորի եպիսկոպոսները եւ Խոսրովիկ թարգմանչի յիշած երկու Ասորական վանքերը. Արարատ, Խ (Ա). pp. 75-80.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1892) Ասողկայ պատմութեան «կորած» գլուխները. Արարատ, ԻԵ (Ը). pp. 748-754.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ա). pp. 25-48.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 129-145.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Գ). pp. 236-253.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Դ). pp. 319-350.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Միջին դարերի կաթուղիկոսների ձգտումներն եկեղեցական խաղաղութեան համար. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 404-411.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում. Արարատ, ԻԶ (Ե). pp. 412-418.

Տէր-Միքէլեան, Արշակ (1893) Եկեղեցական աղմուկները ԺԴ դարի սկզբում. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 507-523.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Պետրոս Սիւնեաց եպիսկոպոս. Արարատ, ԼԵ (Ա). pp. 80-87.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1902) Ատոմեանք. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 106-108.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Գ). pp. 143-152.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Բ). pp. 91-96.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Գ). pp. 129-144.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Անանիա Մոկացի. Արարատ, Լ (Զ). pp. 275-288.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1897) Խորենացու ժամանակը որոշելու նոր փորձ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 422-424.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 354-357.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 451-453.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1913) Անհայտ մնացած մի հայ մատենագիր ԺԲ. դարու. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 43-51.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1913) Մահմեդական լուծը եւ նրա բռնութեան ներքոյ ծաղկող հայ վարդապետարանները. Արարատ, ԽԷ (Զ-Է). pp. 586-604.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Երուսաղէմի Յովհաննէս եպիսկոպոսի թուղթը. Արարատ, ԻԹ (Ե). pp. 214-215.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Պատասխանի ի Հայոց թղթոյն Աղուանից Վրթանիսի Քերթողի. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 477-488.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 531-536.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1896) Թուղթ Կոմիտասայ Հայոց կաթուղիկոսի ի Պարսս. Արարատ, Լ (ԺԱ). pp. 494-495.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Պաւղիկեանց եի Թոնդրակեցւոց աղանդները արդի քննադատութեամբ. Արարատ, ԼԳ (Է). pp. 328-334.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1910) Գագիկ թագաւորի Աւետարանը. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 332-341.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Г.А. Эзовъ. Сношенiя Петра Великаго съ Армянскимъ народомъ. С.Петербургъ, 1898.- Եզեան Կ.Յ. Պետրոս Մեծի յարաբերութիւնը հայոց հետ. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 536-543.

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ (1914) Потомство Тарсаича Орбеляна и Мина-Хатуны. Архив Г. Овсепяна. Петр. 1913. Արարատ, ԽԸ (Թ). pp. 842-845.

Տիրայր եպս., (1918) Մոռացուած մի հայ երգիչ. Արարատ, ԾԱ (Ա-Գ). pp. 64-88.

Տիրայր եպս., (1918) Մոռացուած մի հայ երգիչ. Արարատ, ԾԱ (Դ-ԺԲ). pp. 171-203.

Ք

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) A. Carrière. La Lègende D′Abgar dans I′histoire d′Armènie de Moïse de Khoren. Paris 1895. Impr. nationale. Եր. 357-414. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 78-79.

Քարամեանց, Նիկողայոս (1896) Н. Я. Марръ. Сказанiе о католикосе Петре и ученомъ Iоанне Козерне. (Изъ сборника Факультета Вост. яз. "Восточныя Заметки". С.П.Б. 1895. Типогр. Импер. Академiи наукъ). Եր. 9-34. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 75-76.

Օ

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակները.- Անիի պեղումները. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 472-483.

Օրբելի, Յովսէփ (1911) Անիի աւերակնեը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 396-400.

Ֆ

Ֆ., (1893) Հ. Կղեմէս, Վ. Սիպիլեան։ Դասաւորութիւն Ռուբինեան դրամոց. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 179-183.

This list was generated on Wed Mar 3 08:57:02 2021 AMT.