Արարատ

Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZM Manuscripts. Paleography"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Մ | Յ | Ն | Ս | Տ | Ֆ
Number of items at this level: 151.

Ա

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ (1914) Նոր գիտական գիւտ Քրդաստանում. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 254-255.

Ամատունի, Սահակ վարդապետ (1897) «Կանոն Թադէոսի Առաքելոյ» շարականի բաղդատութիւնը. Արարատ, Լ (Ե). pp. 234-240.

Բ

Բաբիեան, Վարդան (1910) Հայերէն հին արձանագրութիւն Սիմֆերոպօլում. Արարատ, ԽԳ (ԺԲ). pp. 1194-1195.

Բաստամեանց, Վահան վարդապետ (1878) Փարիզի Ազգային մատենադարան եւ հայոց ձեռագիրներ. Արարատ, Ժ (Բ). pp. 54-58.

Գ

Գարեգին ծ. վարդապետ, (1917) Ձեռագրական նորութիւններ (Նախնական հաղորդագրութիւնններ). Արարատ, Ծ (Բ-Գ). pp. 193-198.

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Գիրք թղթոց»-ի պակասները եւ նրանից դուրս մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 560-569.

Գիւլխանդանեան, Յ. (1902) «Մայր Աթոռի «Գիրք թղթոց» ձեռագիրների մէջ ամբողջութեամբ անտիպ մնացած թղթեր. Արարատ, ԼԵ-ԼԶ (Է-Ը). pp. 748-753.

Դ

Դատեան, Խաչիկ ծ. վարդապետ (1899) Թարըխուլ Աքրադի կամ Շարաֆ Նամա։ Քրդերի պատմութիւն կամ փառաց մատեան. Արարատ, ԼԳ (ԺԲ). pp. 536-539.

Դատեան, Խաչիկ Ծ. վարդապետ (1900) Երկու վաւերագրեր Տ. Խաչիկ վարդապետի ձեոագրերի ժողովածուից. Արարատ, ԼԳ (Զ). pp. 317-320.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԸ (Է). pp. 235-238.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Թ). pp. 333-338.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (ԺԱ). pp. 416-418.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Նիւթեր ուսումնասիրութեան Աղուանից պատմութեան։ Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Ա). pp. 22-26.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1896) Համեմատական տախտակ. Պատմութիւն Աղուանից Մ. Կաղ. Գիրք թղթոյ Անանիայի կաթուղիկոսի. Արարատ, ԻԹ (Բ). pp. 67-71.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1895) Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան Մայր Աթոռ մատենադարանում գտնուած ձեռագիր օրինակները. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 378-380.

Դատեան , Խաչիկ վարդապետ (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից Պատմութեան երկաթագիր (Ա. խումբ) օրինակից մի պակաս հատուած. Արարատ, Լ (Դ). pp. 161-163.

Թ

Թոփալեան, Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան յուլիս-հոկտեմբեր (1917 թ.). Արարատ, Ծ (Թ-ԺԲ). pp. 834-847.

Թոփալեան , Սարգիս Չ. (1917) Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. մայիս - յունիս. Արարատ, Ծ (Զ-Է). pp. 569-573.

Թոփչեան, Եղիշէ (1903) Մարիբաս. Արարատ, ԼԶ (Է). pp. 621-628.

Թօփճեան, Յ. (1900) Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի նորագիւտ կենսագրութիւնը. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 621-623.

Լ

Լալայեան, Երուանդ (1916) «Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի» գրախոսականի առթիւ. Արարատ, Ծ (Ե-Զ). pp. 437-438.

Խ

Խ. Վ., (1897) Նիւթեր Աղուանից պատմութեան ուսումնասիրութեան համար. Մովսէս Կաղանկատուացւոյ Աղուանից պատմութեան բնագրի վերայ եղած փոփոխութիւները. Արարատ, Լ (Բ). pp. 67-70.

Խալաթեան, Գր. (1897) Յաւելուած Գրիգոր Խլաթեցու պատմական վիպասանութեան. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 411-413.

Խալաթեան, Գրիգոր (1902) Տէր Գաբրիէլ Պատկանեանի ձեռագիրների մասին. Արարատ, ԼԵ (Գ-Դ). pp. 274-281.

Խապայեան, Սահակ եպիսկոպոս (1897) Պատուարժան խմբագրութիւն «Արարատ» ազգօգուտ ամսագրոյ յԷջմիածին։- Բաղդատութիւն տպեալին եւ մեր ձեռագիր օրինակին. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 406-410.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառօտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԱ). pp. 353-360.

Խմբագրական, (1871) Յիշատակարան թագաւորական ճաշոցին կամ համառոտ պատմութիւն Ռուբինեան իշխանաց. Արարատ, Գ (ԺԲ). pp. 382-386.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Դ). pp. 180-189.

Խմբագրական, (1879) Սրբոց Վարդապետացն Հայոց Մովսէսի եւ Դաւթի Հարցմունք ըստ երկաբնակացն. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 210-217.

Խմբագրական, (1909) Պապիրուսներն և նրանց նշանակութիւնը. Արարատ, ԽԲ (Բ). pp. 187-189.

Խմբագրական, (1890) Ս.Էջմիածնի մատենադարանը. Արարատ, ԻԳ (Դ). pp. 219-221.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Բ). pp. 79-90.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Գ). pp. 155-160.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Դ). pp. 220-223.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ե). pp. 290-295.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Զ). pp. 345-370.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Է). pp. 404-422.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ը). pp. 486-494.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Թ). pp. 537-542.

Խմբագրական, (1888) Ս. Էջմիածնի գրադարան. Արարատ, ԻԱ (Ա). pp. 23-35.

Խմբագրական, (1907) Պօլսոյ պալատական մատենադարանը. Արարատ, Խ (Թ). pp. 762-763.

Խմբագրական, (1895) Նամակատուփ. Արարատ, ԻԸ (Գ). p. 108.

Խմբագրական, (1893) Ազգային. Արարատ, ԻԶ (Ա). p. 92.

Խմբագրական, (1902) Աւանդութիւն ի հրէիցն՝ առնել ողորմութիւն եւ գտանել զողորմութիւն յԱստուծոյ. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1023-1024.

Խմբագրական, (1902) Պատմութիւն յաղագս գիւտի նշխարաց սրբոյն Գրիգորի Հայոց Մեծաց Լուսաւորչի. Արարատ, ԼԶ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 1178-1183.

Խմբագրական, (1901) Գուիտոն Լուսինեան. Ֆրանսահայ ընդարձակ պատկերազարդ բառագիրք. Ա. հատոր։- Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի։-Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Սանասարեան վարժարանի ի Կարին։- Սմբատ Շահազիզեան, Յիշողութիւններ Վարդանանց տօնի առիթով. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 90-92.

Խմբագրական, (1901) Այլեւայլք. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 525-526.

Խմբագրական, (1895) Եւսեբիոսի ժամանակագրութեան ձեռագիրները։-Դրօշակ։- Նոր փնջիկ։- Քամալեանց Ս., Աստուած չճանացող. Արարատ, ԻԸ (Է).

Խմբագրական, (1895) Յայտարարութիւններ. Արարատ, ԻԹ (Ը).

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, ԻԹ (Զ). pp. 282-283.

Խմբագրական, (1896) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (ԺԲ). pp. 568-569.

Խմբագրական, (1897) Մանրալուրք. Արարատ, Լ (Ա). p. 30.

Խմբագրական, (1899) Այլ եւ այլք. Արարատ, ԼԲ (Բ). pp. 94-96.

Խմբագրական, (1897) Յիսուսի Քրիստոսի նորագիւտ խօսքերը. Արարատ, Լ (Է). p. 304.

Խմբագրական, (1899) Յայտարարութիւն. Արարատ, ԼԳ (Ժ-ԺԱ). p. 481.

Խմբագրական, (1896) Die armenischen Handschriften des klosters von Argni (Arghana). Dr. Fr. Müller.- Wien 1896 = (Արղնի վանքի հայերեն ձեռագիրները. Դր. Ֆր. Միլլէր. Վիեննա, 1896)։ ։- Armenien, Beitrag sur Kenutnis der Geschichte, der Kirchlichen und äusseren Verhältnissen des Landes. Spanuth Pöhlde- Stuttgart, 1896 (Հայաստան. Այդ երկրի պատմութեան, եկեղեցական և արտաքին հանգամանքներին ծանօթանալու նպաստ, Շպ. Պէօլդե, Շտուտգարտ, 1896. Արարատ, Լ (Ժ). pp. 458-459.

Կ

Կ.Կ., (1879) Ծանօթութիւն ներկայ ձեռագրի առթիւ. Արարատ, ԺԲ (Ե). pp. 217-219.

Կանայեանց, Ստեփան (1905) Աբգար Յովհաննիսեանի ձեռագրերը. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 708-710.

Կիրակոսեան , Գարեգին քահ. (1910) Նոր-Ջուղայի մատենադարան. Արարատ, ԽԳ (Թ). pp. 881-885.

Հ

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 734-743.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 371-376.

Հախումեան, Աշոտ (1914) Նիւթեր ազգային պատմութեան. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1119-1129.

Մ

Մակլէր, Ֆր. (1914) Հայկական մանրանկարչութիւն. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 272-273.

Մանանդեան, Յակոբ (1904) Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի. Արարատ, ԼԷ (Զ). pp. 564-577.

Մանանդեան, Յակոբ (1904) Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 158-171.

Մանանդեան, Յակոբ (1904) Ուսումնասիրութիւն Դաւիթ Հարքացի փիլիսոփային վերագրուած իմաստասիրական երկերի. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 649-657.

Մաքսուդեան, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Բ). pp. 117-127.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 69-78.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. (1915) Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան: Քարդեզ հայ հնագրութեան. Արարատ, ԽԹ (Ա). pp. 94-96.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԹ (Դ-Ե). pp. 381-388.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1915) Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի Ա. պրակը. Արարատ, ԽԹ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 916-919.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Գ). pp. 218-224.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Դ). pp. 314-318.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ե). pp. 384-388.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք.Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Զ). pp. 460-465.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Է). pp. 562-568.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Թ). pp. 759-766.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (Ժ). pp. 846-854.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1911) Նկարագրութիւն եւ յիշատակարանք. Ագուլիսի եւ շրջակայքի ձեռագրերը. Արարատ, ԽԵ (ԺԲ). pp. 1003-1012.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1032-1036.

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ (1914) Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1114-1118.

Մեսրոպ, վարդապետ (1897) Մեծ Սոկրատի ս. Էջմիածնի Երուսաղէմի ս. Յակովբեանց վանքի ձեռագրերը. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 410-411.

Միաբան, (1894) Հայկականք. Արարատ, ԻԷ (Ե). pp. 154-158.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ժ). pp. 497-504.

Մխիթար Գոշ, (1900) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (ԺԱ). pp. 562-568.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Բ). pp. 121-127.

Մխիթար Գոշ , (1901) Թուղթ Մխիթար վարդապետին, որ Գոշն կոչիւր. Արարատ, ԼԴ (Ա). pp. 55-61.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1883) Մագաղաթեայ երկաթագիր փղոսկրեայ կազմով աւետարանը. Արարատ, ԺԶ (ԺԲ). pp. 537-541.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Երեք ձեոագիր մատեաններ եւ հայ կաթոլիկների միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԳ (Դ). pp. 209-223.

Մովսիսեան, Յուսիկ վարդապետ (1900) Երեք ձեռագիր մատեաններ եւ հայ կաթոլիկների միութեան խնդիրը. Արարատ, ԼԴ (Ը-Թ). pp. 432-440.

Յ

Յովհաննիսեան, Ա. (1914) Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից. Արարատ, ԽԸ (ԺԲ). pp. 1108-1114.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1910) Նախնեաց յիշատակարաններ. Արարատ, ԽԳ (Ա). pp. 77-87.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1910) Նախնեաց յիշատակարաններ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 245-260.

Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ (1907) Verzeichnis der armenichen Handschriften. Atlas zum Katalog der armenischen Handschriften. Արարատ, Խ (Է-Ը). pp. 727-741.

Յովսէփեան, Գարեգին Ծ. վարդապետ (1916) Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի). Է դարու մատենագիր. Արարատ, Ծ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 898-911.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1898) Ծրղութի հին Աւետարանը. Արարատ, ԼԲ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 519-520.

Յովսէփեան, Գարեգին վարդապետ (1900) Тексты и разысканiя по Армяно-Грузинской филологiи. I. Ефремъ Сиринъ, Н. Марръ.- Н. Марръ. Агіографическіе Матеріалы по Грузинскимъ Рукописямъ Ивера. СП. 1900. Արարատ, ԼԴ (ԺԲ). pp. 592-596.

Ն

Նիկողոսեան, Ն. Ք. (1904) Շիրակի գիւղական կեանքից. Արարատ, ԼԷ (Թ). pp. 785-791.

Ս

Սմբատեանց, Մեսրովբ վարդապետ (1869) Խմբագրութեան Արարատ ամսագրոյ. Արարատ, Բ (Զ-է). pp. 135-137.

Սրուանձտեանց, Գարեգին եպիսկոպոս (1905) Տեղագրութիւն Ս. Կարապետի վանուց ի Մուշ. Արարատ, ԼԸ (Է-Ը). pp. 711-737.

Տ

Տարօնեցի, (1909) Յիշատակարաններ Մշոյ Առաքելոց վանքի. Արարատ, ԽԲ (ԺԲ). pp. 982-984.

Տեր-Յակովբեան, Վաղինակ (1915) Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Վասպուրականի. Կազմեց Երուանդ Լալայեան. Հրատարակութիւն Հայոց Ազգագրական Ընկերութեան. Պրակ առաջին, 1915թ., Թիֆլիս. Արարատ, ԽԹ (Զ). pp. 501-504.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Բ). pp. 163-169.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Գ). pp. 234-245.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1909) Էջմիածնի մատենադարանի հնագոյն ձեռագիր շարականները. Արարատ, ԽԲ (Ժ-ԺԱ). pp. 864-873.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 348-354.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 408-413.

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ (1910) Հին և նոր շարականներ. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 523-527.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1903) Յովհան Մանդակունի. Արարատ, ԼԶ (Զ). pp. 562-575.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1901) Ղազար Փարփեցու ձեռագրերը. Արարատ, ԼԵ (ԺԱ-ԺԲ). pp. 542-549.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1900) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Գ). pp. 134-140.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1896) Անանիա Շիրակացի. Արարատ, ԻԹ (Է). pp. 336-344.

Տէր-Մկրտչեան, Գալուստ (1899) Հայկականք. Արարատ, ԼԳ (Ը). pp. 354-357.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ եպիսկոպոս (1913) Անհայտ մնացած մի հայ մատենագիր ԺԲ. դարու. Արարատ, ԽԷ (Ա). pp. 43-51.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Մի հատուած Որոգենէսի գրուածներից եւ պատճառ լայն եւ նուրբ գրոց ձեռագիրը. Արարատ, ԻԸ (Ե). pp. 146-148.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Պրոֆ. Ենսէն։- Պրոֆ. Կոնիբիր հայերէն ձեռագիրներից նիւթեր. Արարատ, ԻԹ (Ժ). pp. 381-382.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1902) Աստուածաշունչի նոր հրատարակութիւնը. Արարատ, ԼԵ (Ե-Զ). pp. 474-477.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Յաւելուած «Արարատի». Արարատ, ԻԸ (Գ). pp. 81-82.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1900) Նաղաշի երկու կիսատիպ տաղէր. Արարատ, ԼԳ (Ա). pp. 45-47.

Տէր-Մկրտչեան, Կարապետ վարդապետ (1895) Ծանոթութիւն խմբագրութեան. Արարատ, ԻԹ (Ը). p. 318.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Թ-Ժ). pp. 456-463.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1895) Ընդդիմախօսութիւն. Արարատ, ԻԹ (Ը). pp. 317-318.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1910) Գագիկ թագաւորի Աւետարանը. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 332-341.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1910) Նոր ստացուած ձեռագրեր. Արարատ, ԽԳ (Զ). pp. 535-538.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1910) Նոր ստացուած ձեռագրեր. Արարատ, ԽԳ (Է). pp. 623-626.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1911) Կարուց Գագիգ թագաւորի մանրանկարը. Արարատ, ԽԵ (Ը). pp. 683-687.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Խ. Յ. Քուչուկ Յովհաննիսեան. Հայերէն հին ձեռագրեր և արձանագրութիւներ, որ գտնւում են Ռուսաստանի սահմաններում. Մոսկվա, 1912. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 544-546.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ եպիսկոպոս (1912) Տուրաեւ Ա.Բ., Եթովպական գրականութեան յիշատակարաններ հայերի եւ հաբէշների յարաբերութեանց մասին. Ս.Պետերբուրգ, 1912, էջ 13. Արարատ, ԽԶ (Ե-Զ). pp. 539-544.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան. Արարատ, ԼԷ (Բ). pp. 125-137.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Նիւթեր Ս.Գրքի ուսումնասիրութեան. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 206-219.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Ե). pp. 478-488.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1909) Մխիթար Հերացու և Ամիրդովլաթ Սեբաստացւոյ երկու նշանաւոր ձեռագրերը. Արարատ, ԽԲ (Է-Ը). pp. 590-596.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1903) Մայր Աթոռի Մատենադարանին ընծայաբերութիւն. Արարատ, ԼԶ (Դ). pp. 342-351.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1904) Մատենադարանի եւ Թանգարանի անունով ստացուած նուէրներ. Արարատ, ԼԷ (Ա). pp. 37-40.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, Լ (Է). pp. 330-336.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1897) Ներբողեան յաղագս վարուց սրբոյն Մեսրոբայ, ասացեալ Կարապետ եպիսկոպւսի եւ վարդապետի Սասնացւոյ. Արարատ, ԼԱ (Ը). pp. 378-384.

Տէր-Մովսիսեան, Մեսրոպ վարդապետ (1898) Պատմութիւն ս. Գեղարդեանն եւ այլ տնօրինականացն Քրիստոսի. Արարատ, ԼԱ (Ե). pp. 227-228.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Բժ. Գաբր. Յովհաննիսեանի ձեռագիր տետրակներ. Արարատ, ԽԳ (Ե). pp. 463-475.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Գ). pp. 277-278.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (Դ). pp. 381-383.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մայր Աթոռի Մատենադարանին նուիրած տպագիր գրքեր. Արարատ, ԽԸ (Ը). pp. 765-766.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1914) Մատենադարան Մայր Աթոռոյ. Արարատ, ԽԸ (ԺԱ). pp. 1055-1056.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս (1910) Բժ. Գաբր. Յովհաննիսեանի ձեռագիր տետրակներ. Արարատ, ԽԳ (Դ). pp. 380-382.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Գ). pp. 285-288.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Դ). pp. 377-384.

Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ եպիսկոպոս (1904) Թուղթ Սիմէօնի Սսոյ Կաթուղիկոսի առ Փիլիպպոս էջմիածնի Կաթուղիկոս. Արարատ, ԼԷ (Է-Ը). pp. 713-729.

Տիգրանեան , Սիրական (1902) Կանոնագիրքը եւ մեր կանոնական իրաւունքը. Արարատ, ԼԵ (Բ). pp. 120-130.

Տօնապետեան, Պ. (1914) Ցուցակ հայ ձեռագրոց Բրիտանական Միւզէում. Արարատ, ԽԸ (Բ). pp. 167-170.

Ֆ

Ֆ., (1893) Էջմիածնի աւետարանը. Արարատ, ԻԶ (Բ). pp. 168-178.

Ֆ., (1892) Ամառային ուղևորութիւնից դէպի Հայաստան.-Նկատողութիւններ և քաղուածներ հայկական ձեռագրերից. Գրեց Նիկ. Մառ (թարգ.) Վիեննա, 1892. Արարատ, ԻԵ (ԺԱ). pp. 1003-1004.

Ֆ., (1893) Древности восточныя. Под редакціей М.В.Никольскаго. Т.I. Москва. 1893. Արարատ, ԻԶ (Զ). pp. 566-568.

This list was generated on Sat Mar 6 19:15:28 2021 AMT.